รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3244101  การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

Enterprise Resource Planning

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน ความสำคัญ ตลอดจนคุณลักษณะของระบบ ERP การเชื่อมโยง การประยุกต์ใช้ระบบ ERP เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร การบูรณาการกระบวนการธุรกิจด้านต่างๆขององค์กรร่วมกันได้แก่ ระบบการขายและการตลาด ระบบการจัดหาสินค้าและบริการ ระบบการผลิต ระบบการจัดการวัสดุ ระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้ระบบ ERP สำหรับระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมสำหรับระบบ ERP

ผู้จัดทำ อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ