รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4322101 จุลชีววิทยา .

Microbiology

คำอธิบายรายวิชา
      ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การควบคุมและการจำแนก แบคทีเรีย เห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

ผู้จัดทำ อาจารย์ศิริวัฒณา  ลาภหลาย

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี