รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4273308 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Occupational Health and Safety and Environmental Law

คำอธิบายรายวิชา
      มุ่งเน้นแนวคิดให้สามารถนำข้อกำหนดของกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผู้จัดทำ อาจารย์ละออง  อุปมัย

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี