รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

Global Climate Change

คำอธิบายรายวิชา
      บทเรียนออนไลน์รายวิชา 4263710 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่และตลอดเวลา โดยเนื้อหาประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหารายวิชา และแบบทดสอบหลังเรียน อีกทั้งยังมีช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้สะดวกส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป

ผู้จัดทำ อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์  โพธิ

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี