รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1123601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Teaching Skills for Science Teacher

คำอธิบายรายวิชา
      ธรรมชาติ ความหมายและโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำ อาจารย์ดารารัตน์  ชัยพิลา

สังกัด คณะครุศาสตร์