รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1121702 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

Analysis on Thai Textbooks

คำอธิบายรายวิชา
      พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยโดยสังเขป การวิเคราะห์ความคิดหลักและความคิดเสริมของหนังสือเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปัจจุบัน หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามรายชื่อหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ ทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝึก ศึกษาคู่มือครูวิชาภาษาไทย สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแก่ผู้เรียน

ผู้จัดทำ อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ

สังกัด คณะครุศาสตร์