รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6113509 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Logistics and Supply Chain Management

ผู้จัดทำ อาจารย์พุทธพร  ไสว

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม