รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6273515 สถิติวิศวกรรม

Fluid Power Systems

คำอธิบายรายวิชา
      ระบบกำลังของไหล ทฤษฏีพื้นฐานและสัญลักษณ์ในระบบกำลังของไหล ระบบและการออกแบบวงจรไฮดรอลิก ระบบการออกแบบนิวแมตริก การตรวจสอบข้อขัดข้องและการบำรุงรักษาระบบกำลังของของไหล ฝึกการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษาและปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ อาจารย์ปิยะกิจ  กิจติตุลากานนท์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม