รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1123701 การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด

Learning Management for Development Thinking Skills

ผู้จัดทำ อาจารย์ณัฏฐปิญชาน์   พิชญาชมชื่น

สังกัด คณะครุศาสตร์