รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2471102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ

Thai History before the Nation State

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยเน้นพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย

ผู้จัดทำ อาจารย์ทัศนีพร  วิศาลสุวรรณกร

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์