รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2271101 ภาษาจีนระดับต้น

Basic Chinese 1

คำอธิบายรายวิชา
      การออกเสียง ระบบเสียงภาษาจีนกลาง และหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน

ผู้จัดทำ อาจารย์สุธิมา  กฤตย์ธนวัต

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์