รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6273731 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

computer programming for engineer

คำอธิบายรายวิชา
      การจัดองค์กรของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพโดยรวมขององค์ประกอบและการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดระบบปฏิบัติการ ภาษาคอมพิวเตอร์และแนวคิดเกี่ยวกับภาษา การแทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการปรับให้ละเอียดทีละขั้น การทำงานตามลำดับ การทำงานแบบทางเลือกและการทำงานแบบวนซ้ำ ขอบเขตการใช้งานของตัวแปรและโปรแกรมย่อย โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน

ผู้จัดทำ อาจารย์กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม