รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6181104 อิเล็กทรอนิกส์

Electronics

คำอธิบายรายวิชา
      ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวนำ ตัวต้านทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนำโครงสร้างสัญลักษณ์คุณสมบัติ การใช้งาน รูปแบบและชนิดของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอดและ ทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ การให้ไบแอสและการทำงานของทรานซฺสเตอร์แบบคอมมอนต่าง ๆ กราฟแสดงคุณลักษณะ ค่าพารามิเตอร์และค่าสำคัญต่าง ๆ

ผู้จัดทำ ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม