รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1134601 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Multimedia Technology

คำอธิบายรายวิชา
      การอออกแบบงานทางด้านกราฟฟิกด้วยซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ รวมไปถึงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมัลติมีเดีย

ผู้จัดทำ อาจารย์ณิชารีย์  ป้อมสัมฤทธิ์

สังกัด คณะครุศาสตร์