รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1131701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

Computer and Technology for teacher

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาองค์ประกอบ การทำงาน ข้อจำกัด และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการโรงเรียน งานบริหารจัดการห้องเรียน งานทะเบียนประวัตินักเรียน การจัดการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนศึกษาบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน

ผู้จัดทำ อาจารย์นันธวัช  นุนารถ

สังกัด คณะครุศาสตร์