รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3244103 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Data Communication and Computer Network

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายสัญญาณ และไม่ใช้สายสัญญาณ มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่าง ๆ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยในเครือข่าย การออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ

ผู้จัดทำ อาจารย์ภูริพัศ  เหมือนทอง

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ