รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3243103 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

Multimedia Technology for Business Application

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล หลักการลดขนาด ข้อมูลของมัตติมีเดียการใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดียไฮเปอร์ลิ้งค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

ผู้จัดทำ อาจารย์วนัช  คุ้งบรรพต

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ