รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4224719 พลังงานทดแทน

Alternative Energy

คำอธิบายรายวิชา
      ประวัติการใช้พลังงาน ความหมายของพลังงานทดแทน กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทนชนิดต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ แอลกอฮอล์ และไบโอดีเซล

ผู้จัดทำ ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี