รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4273501 อนามัยครอบครัว

Family Health

คำอธิบายรายวิชา
      อนามัยครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพในครอบครัว การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด เพศศึกษาการสร้างครอบครัว การเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่ ครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพอนามัยในครอบครัว พัฒนาการและการดูแลเลี้ยงดูเด็กวัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน การดูแลสุขภาพวัยรุ่น การดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ

ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี