รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2312705 ภาษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

English for Industrial Work

คำอธิบายรายวิชา
      วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาและวิเคราะห์ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะทางภาษารวมถึงการฝึกทักษะทางภาษา ซึ่งได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน และสามารถบรรยายสถานการณ์ต่างๆได้ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมจากสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

ผู้จัดทำ อาจารย์บุญมา  กุพันธ์

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์