รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2424722 การพัฒนาองค์กรชุมชม

Community Development Group

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการพัฒนาชุมชน ความหมาย ความสำคัญของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประเภทและองค์ประกอบ ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน กระบวนการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรชุมชน กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/องค์กรชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานองค์กรชุมชนในประเทศไทย

ผู้จัดทำ ดร.พรรณภัทร  ใจเอื้อ

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์