รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6264456 แหล่งพลังงานทดแทน

Energy Resources

คำอธิบายรายวิชา
      สถานการณ์พลังงาน การสำรวจแหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ได้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่นและพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานน้ำ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ความมีอยู่และกระจายตัวของแหล่งพลังงาน วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ผู้จัดทำ อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม