รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5273302 การแปรรูปอาหาร

Food Processing I

คำอธิบายรายวิชา
      หลักการถนอมและการแปรรูปอาหาร คุณลักษณะของประสาทสัมผัสและคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบทางอาหาร การจัดการวัตถุดิบและน้ำใช้เพื่อการแปรรูป การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรม การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการพาสเจอไรส์เซชันและสเตอริไลเซชัน การทอด การย่าง และการอบ การทำให้อาหารเข้มข้น การทำแห้ง การใช้ไมโครเวฟ การใช้ความร้อนแบบโอห์มิกและความดันสูง การเอ็กซ์ทรูชั่น ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร

ผู้จัดทำ อาจารย์พรพรรณ   จิอู๋

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม