รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3213140 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

Performance Management

คำอธิบายรายวิชา
      ปรัชญา ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ หลักการและขั้นตอนการจัดการผลการปฏิบัติงาน รูปแบบของการประเมินผลงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการประเมินผลงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล โดยวิเคราะห์ถึงความแตกต่างและเทคนิคในการประเมิน นอกจากนี้ยังศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติในการออกแบบฟอร์มการประเมินผลงาน การศึกษาในกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ ปัญหาการประเมินผลงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดทำ อาจารย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ