รายละเอียดกิจกรรม


ภาพอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558

รายละเอียดกิจกรรม 
    โครงการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning วันที่ วันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติ Computer Laboratory 4 (LAB 4) ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วม 45 คน แยกเป็น บุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 29 คน บุคคลภายนอก 16 คน

วันที่ 2016-03-16 23:09:26