รายละเอียดกิจกรรม


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียดกิจกรรม 
    วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง Computer Training ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 2017-04-24 14:41:19