รายละเอียดกิจกรรม


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2560

รายละเอียดกิจกรรม 
    วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้อง Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วันที่ 2017-04-24 14:41:19