รายละเอียดกิจกรรม


อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559

รายละเอียดกิจกรรม 
    6 – 7 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร 15) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 2016-04-05 11:06:27