วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อในบทเรียน
เมื่อศึกษาจบการศึกษาในแต่ละบทแล้ว สิ่งที่นักศึกษาควรจะทำได้คือ

บทที่

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความหมายของวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้
 2. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนของการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 3. ผู้เรียนสามารถระบุข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้

2. ความน่าจะเป็น

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและขั้นตอนของการหาค่าความน่าจะเป็นได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของความน่าจะเป็นได้
  3. ผู้เรียนสามารถคำนวณความน่าจะเป็นแต่ละประเภทได้

3. ทฤษฎีการตัดสินใจ

 1. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของปัญหาที่จะทำการตัดสินใจได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 3. นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีการตัดสินใจไปประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

4. ทฤษฎีสินค้าคงคลัง

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความสำคัญของสินค้าคงคลังและทฤษฎีสินค้าคงคลังได้
 2. นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทของตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าคงคลังได้
 3. นักศึกษาสามารถนำตัวแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัดแต่ละตัวแบบไปใช้ในแต่ละสินค้าได้

5. ตัวแบบแก้ปัญหา
กำหนด การเชิงเส้น

 1. นักศึกษาสามารถสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง
 2. นักศึกษาสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างการหาค่าคำตอบที่เป็นไปได้โดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ได้
 3. นักศึกษาสามารถแสดงวิธีการหาค่าคำตอบของตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นได้ทั้งวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์

6. เทคนิคการประเมิน
ผลและการจัดการโครงการ

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความสำคัญของการประเมินผลและการจัดการโครงการได้
 2. นักศึกษาสามารถจำแนกเทคนิคการประเมินผลและการจัดการโครงการ (PERT) และวิธีวิถีวิกฤติ (CPM) ได้
 3. นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนในการประเมินผลและการจัดการโครงการได้อย่างถูกต้อง

7. กระบวนการมาร์กอฟ

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของกระบวนการมาร์กอฟได้
 2. นักศึกษาสามารถเขียนตัวแบบกระบวนการมาร์กอฟทั้งชนิดแผนภาพและเมทริกซ์ได้อย่างถูกต้อง
 3. นักศึกษาสามารถแสดงผลการทำนายสถานการณ์ทางธุรกิจในอนาคตระยะใกล้และระยะไกล ได้อย่างถูกต้องโดยการใช้ตัวแบบกระบวนการมาร์กอฟ
 4. นักศึกษาสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกระบวนการมาร์กอฟและกระบวนการมาร์กอฟชนิดดูดกลืนได้

8. ทฤษฎีเกม

 1. นักศึกษาสามารถระบุคุณสมบัติที่สำคัญของการเล่นเกมโดยใช้ทฤษฎีเกมได้
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมโดยใช้กลยุทธ์เดี่ยวและกลยุทธ์ผสมได้
 3. นักศึกษาสามารถทำนายผลที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมได้ทั้งจากกลยุทธ์เดี่ยวและกลยุทธ์ผสม
 4. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกลยุทธ์เด่นได้

9. ตัวแบบเข้าแถวรอคอย

 1. นักศึกษาสามารถระบุความสำคัญของการเข้าแถวรอคอยในทางบริหารธุรกิจได้
 2. นักศึกษาสามารถระบุความแตกต่างระหว่างการเข้าแถวรอคอยแบบช่องทางเดียว ขั้นตอนเดียว,  หลายช่องทาง ขั้นตอนเดียว, กรณีเวลาให้บริการคงที่ และกรณีจำนวนลูกค้ามีจำกัด พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได้
 3. นักศึกษาสามารถคำนวณระยะเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการเข้าแถวรอคอยของตัวแบบแต่ละตัวแบบได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี

10. ตัวแบบจำลอง
เหตุการณ์

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้ตัวแบบจำลองเหตุการณ์ได้
 2. นักศึกษาสามารถสร้างแบบจำลองเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
 3. นักศึกษาสามารถประมวลผลคำตอบจากตัวแบบจำลองเหตุการณ์ได้