เข้าสู่บทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
บทที่ 2 สุขภาพครอบครัวและปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ
บทที่ 3 ชุมชนและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
บทที่ 4 การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยต่างๆ
บทที่ 5 แนวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม Get free counter at Cgi2yoU.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนและผู้อื่น ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพการป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคล วัยต่างๆ แนวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคล และการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ กระบวนการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงการดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
  2. จำแนกประเภทของครอบครัว ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด ปัจจัยส่งเสริมความสุขในครอบครัว และครอบครัวไทย ที่พึงประสงค์ได้อย่างถูกต้อง
  3. อธิบายความหมาย ประเภทของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาสุขภาพในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง
  4. บอกวิธีการป้องกันภาวะเสี่ยงจากอุบัติภัย โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งเสพติด และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
  5. อธิบายหลักการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ

การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินเป็นผลการเรียน

1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 40 คะแนน
- การเข้าเรียน 7.5 คะแนน
- การแต่งกาย 7.5 คะแนน
- ความรับผิดชอบ 5 คะแนน
- กิจกรรมกลุ่ม 10 คะแนน
- กิจกรรมรายบุคคล 10 คะแนน
2. คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน
3. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

เกณฑ์การประเมินผล

80 คะแนนขึ้นไป

A

60-65 คะแนน

C

76-80 คะแนน

B +

50-59 คะแนน

D +

70-75 คะแนน

B

40-49 คะแนน

D

66-69 คะแนน

C +

ต่ำกว่า 40 คะแนน

E