บทเรียนออนไลน์ ใหม่ๆ

ดูทั้งหมด


2000106_
ชีวิตกับศิลปะ

read more

2461317
กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

read more

2423211
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

read more

6111101
วัสดุอุตสาหกรรม

read more

6283212
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

read more

3252106
การภาษีอากร 1

read more

3244101
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

read more

3421502
การดำเนินงานและการจัดการอาหาร และเครื่องดื่ม

read more

4322101
จุลชีววิทยา .

read more

4273308
กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

read more

4263710
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

read more

1123601
ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

read moreบทเรียนออนไลน์ แยกตามคณะ

Welcome!

สถิติจำนวนบทเรียน

สถิติจำนวนบทเรียน จำแนกตามประเภทภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด


2017-04-24 14:41:19

read more

2016-04-05 11:06:27

read more

2016-03-16 23:09:26

read more

2016-03-16 23:09:02

read moreOur Services

การส่งเสริม e-Learning

สำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning อย่างสม่ำเสมอ.

- แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์